Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by year…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Year. This will rearrange the results of your search chronologically, displaying the earliest published articles first. This feature is useful to trace the development of a specific psychoanalytic concept through time.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Abella, A. (2011). Çağdaş Sanat ve Hanna Segal'in Estetik Üzerine Düşünceleri. Ulusl. Psikanaliz Yıllığı, 3:51-68.

(2011). Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, 3:51-68

Çağdaş Sanat ve Hanna Segal'in Estetik Üzerine Düşünceleri Language Translation

Adela Abella

(Son hali 22 Mayıs 2009'da kabul edilmiştir.)

Psikanalizdeki fikirlerin tarihine bakıldığında, Freud'un sanatı cinsel arzuların büyük ölçüde nesnesel bir düzeyde yüceltilmesi olarak tanımladığı kalkış noktasından, sanatta yıkıcı ve narsisist çatışmaların bulunduğunu vurgulayan yaklaşımlara doğru önemli bir geçiş yaşandığı söylenebilir. Segal'in eserleri, bu gelişim sürecindeki bir eşiği temsil eder. Klein'ın izinden giden Hanna Segal, sanatı depresif kaygılar ve onarım çerçevesinde düşünmeyi önerir; sanatsal faaliyet “sevilen nesneyi benliğin dışında ve içinde kurtarma ve yeniden yaratma” çabası olarak görülebilir - bu da, simge oluşumunun eşlik ettiği başarılı bir yas çalışmasını içerir. Segal'e göre bu onarıcı süreçler, onarımın yıkım üzerindeki zaferini temsil eden biçimsel güzellik aracılığıyla aktarılır. Ancak, çağdaş sanat ilkel, psikotik veya sapkın yollarla eyleme dökme de dahil olmak üzere daha ham ve daha az simgeleştirilmiş/yüceltilmiş süreçlerin de sanata karıştığını dikkate almamızı gerektirir. Dolayısıyla bu makalede iki yol izlenecektir: Bir yandan Freud ile Segal'in düşünceleri arasındaki farklılıklar ve süreklilikler incelenecek, öte yandan çağdaş sanatta hakikat arayışını ve yeni düşünme yollarını vurgulayan alternatif düşünceler ortaya konacaktır.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.