Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ženatý, J. (2000). Pojetí narcismu v díle Bely Grunbergera: Referát PhDr. J. Ženatého na semináři České psychoanalytické společnosti - podzim 1998. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):2-6.

(2000). Revue psychoanalytická psychoterapie, 2(2):2-6

Původní práce

Pojetí narcismu v díle Bely Grunbergera: Referát PhDr. J. Ženatého na semináři České psychoanalytické společnosti - podzim 1998

Jan Ženatý

Několik slov o autorovi: Dílo Bely Grunbergera nepochybně oslovilo celou generaci psychoanalytiků a on sám byl po jistou dobu přímo kultovním autorem. Vděčí za to především své schopnosti zabývat se srozumitelně a svým způsobem jednoduše velmi nesrozumitelnými a složitými problémy. Publikoval především v 70.a 80. letech. Hlavním tématem jeho prací je otázka narcismu. Bela Grunberger je německý žid, utíkal před německým fašismem z jedné země do druhé a dnes žije - a snad ještě praktikuje - v Paříži.

Ke Grunbergerově pojetí narcismu: Grunberger navrhuje vyčlenit narcismus z kategorie pudů, tak jako to činíval Freud, a pojímat jej jako teoreticky nezávislou veličinu. Odvolává se přitom m.j. na Sandlera a řadu dalších autorů.

Základní tezí je, že narcismus je projevem existence každé živé hmoty. Je projevem její existence jako takové, nevztahuje se k času ani k objektu. Je psychickým rozměrem existence zcela nevědomého subjektu, a lze-li vůbec mluvit o psychickém rozměru, pak je to stav neohraničenosti, nevymezenosti, klidu, absolutní bezprostřednosti, bezčasovosti.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.