Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one).  Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper.  Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. (2002). Povaha schizofrenního konfliktu. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):31-51.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):31-51

Povaha schizofrenního konfliktu

Thomas H. Ogden, M.D.

Schizofrenie se v tomto článku chápe jako psychopatologie, kterou charakterizuje intenzivní konflikt mezi přáním udržet psychický stav, v němž mohou existovat významy, a přáním všechny významy a myšlenky zničit a stejně tak ničit schopnost vytvářet prožitky a myslet. Navíc zde dochází k odehrávání destruktivních přání v podobě skutečného útoku na tyto duševní schopnosti. Neurotický konflikt se od schizofrenního liší v tom, že obsahuje napětí mezi koexistujícími skupinami významů, které jsou pocit'ovány jako neslučitelné, zatímco schizofrenní konflikt se týká rozporu mezi významem a útokem na tento význam.

U schizofrenie může dojít k vyčerpání obranného úsilí při zabývání se významem. Když k tomu dojde, přesune se konflikt z oblasti psychických reprezentací a významů do oblasti duševních schopností vůbec tyto významy vytvářet. Schizofrenik se snaží konflikt řešit ve čtyřech stadiích či čtyřmi způsoby, která jsou prezentována: stadium neprožívání, stadium projektivní identifikace, stadium psychotického prožívání a stadium symbolického myšlení. V každém stadiu je dosaženo jiné rovnováhy mezi přáním umožnit existenci významů a myšlenek a přáním veškerý význam zničit. Každé stadium navíc charakterizuje specifická podoba odehrávání mimo psychickou sféru reprezentací. Tímto odehráváním schizofrenik nevědomě omezuje svou schopnost vnímat, prožívat a myslet.

Teorie schizofrenního konfliktu předložená v tomto příspěvku se pokouší zachytit styčnou plochu mezi sférou psychických významů a reprezentací (tedy myšlenek, motivací, fantazií) a sférou duševních schopností vytvářet významy a reprezentace. Koncept uskutečnění fantazie, který představuji, je pokusem nově postihnout vzájemné propojení mezi fenomény v těchto různých sférách.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.