Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. (2002). Povaha schizofrennĂ­ho konfliktu. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):31-51.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(1):31-51

Povaha schizofrenního konfliktu

Thomas H. Ogden, M.D.

Schizofrenie se v tomto článku chápe jako psychopatologie, kterou charakterizuje intenzivní konflikt mezi přáním udržet psychický stav, v němž mohou existovat významy, a přáním všechny významy a myšlenky zničit a stejně tak ničit schopnost vytvářet prožitky a myslet. Navíc zde dochází k odehrávání destruktivních přání v podobě skutečného útoku na tyto duševní schopnosti. Neurotický konflikt se od schizofrenního liší v tom, že obsahuje napětí mezi koexistujícími skupinami významů, které jsou pocit'ovány jako neslučitelné, zatímco schizofrenní konflikt se týká rozporu mezi významem a útokem na tento význam.

U schizofrenie může dojít k vyčerpání obranného úsilí při zabývání se významem. Když k tomu dojde, přesune se konflikt z oblasti psychických reprezentací a významů do oblasti duševních schopností vůbec tyto významy vytvářet. Schizofrenik se snaží konflikt řešit ve čtyřech stadiích či čtyřmi způsoby, která jsou prezentována: stadium neprožívání, stadium projektivní identifikace, stadium psychotického prožívání a stadium symbolického myšlení. V každém stadiu je dosaženo jiné rovnováhy mezi přáním umožnit existenci významů a myšlenek a přáním veškerý význam zničit. Každé stadium navíc charakterizuje specifická podoba odehrávání mimo psychickou sféru reprezentací. Tímto odehráváním schizofrenik nevědomě omezuje svou schopnost vnímat, prožívat a myslet.

Teorie schizofrenního konfliktu předložená v tomto příspěvku se pokouší zachytit styčnou plochu mezi sférou psychických významů a reprezentací (tedy myšlenek, motivací, fantazií) a sférou duševních schopností vytvářet významy a reprezentace. Koncept uskutečnění fantazie, který představuji, je pokusem nově postihnout vzájemné propojení mezi fenomény v těchto různých sférách.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.