Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mikota, V. (2002). Párová terapie a moderní psychoanalýza /kazuistická studie/. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):41-50.

(2002). Revue psychoanalytická psychoterapie, 4(2):41-50

Párová terapie a moderní psychoanalýza /kazuistická studie/

Doc. MUDr. Václav Mikota, Csc.

Párovou terapií rozumím proces, do něhož terapeut přispívá svým úsilím k řešení neshod, překážejících partnerskému vztahu, tak aby bylo soužití páru klientů uspokojivější. Provádí ji terapeut s jedním párem nebo se skupinou párů. Teoreticky může vycházet z různých „modelů mysli“. Předmětem mého sdělení je úvaha, do jaké míry je přitom možno použít psychoanalytických představ o psýché a psychoanalytičké metodě léčby. Tady potřebuji zdůraznit, že soubor psychoanalytických poznatků a představ o psýché je něco jiného, než psychoanalytická metoda léčby. Podle oficiální definice I.P.A. je psychoanalýza souborem poznatků a představ o psýché, získávaných specifickou metodou léčby neurotických a povahových poruch. Souboru těchto poznatků a představ se využívá dvojím způsobem:

1)   v psychoterapii,

2)   při interpretaci údajů v historii, literární teorii, sociologii a v jiných humanitních vědách.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.