Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. Klimentová, E. (2004). Toto umění psychoanalýzy Snění nesněných snů a přerušených výkřiků. Rev. psychoanal. psychoter., 6(2):4-18.

(2004). Revue psychoanalytická psychoterapie, 6(2):4-18

Překladové práce

Toto umění psychoanalýzy Snění nesněných snů a přerušených výkřiků

Thomas H. Ogden and Eva Klimentová

Námětem tohoto článku je umění psychoanalýzy v sebeobjevujícím tvůrčím procesu. Autor stručně popisuje své pojetí psychoanalýzy a předkládá podrobnou klinickou ilustraci. Přichází s myšlenkou, že každý analyzand nevědomě (a ambivalentně) hledá pomoc se sněním svých „nočních děsů” (nesněných a nesnitelných snů) a „nočních můr” (snů, které jsou přerušeny, když bolest sněného emočního prožitku přesáhne analyzandovu schopnost snění). Nesnitelné sny autor chápe jako projevy psychotických a psychicky odloučených aspektů osobnosti; přerušené sny považuje za odrazy neurotických a jiných nepsycholických částí osobnosti. Úkolem analytika je vytvořit analyzandovi podmínky, aby mohl snít dosud nesnitelné a přerušené sny. Analytikova účast na pacientově snění má do značné míry podobu zážitku zasnění („reverie”). V průběhu této společné práce na snění v analytickém uspořádání může analytik poznat analyzanda natolik dobře, aby dokázal říci něco pravdivého o tom, co se v analytickém vztahu odehrává na nevědomé rovině. Analytikova práce s jazykem pacientovi výrazně napomáhá využít vyřčená slova k tomu, aby prosnil svou vlastní zkušenost a prostřednictvím snů tudíž žil plnější život.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.