Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can request more content in your language…

PEP-Web Tip of the Day

Would you like more of PEP’s content in your own language? We encourage you to talk with your country’s Psychoanalytic Journals and tell them about PEP Web.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Henseler, H. (2005). Teória narcizmu. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):4-23.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):4-23

Teória narcizmu

Heinz Henseler

Pojem

Pri zavedení pojmu Freudom (1914) chápala psychoanalýza pod narcizmom libidinózne obsadenie sebareprezentácie (Selbstreprezentanz), t.j. vnútorného obrazu o vlastnej osobe.

Pôvodná definícia sa neskôr rozšírila. Dôvodom pre to bolo, že čisto ekonomický koncept (otázka kvanta obsadenia a jeho distribúcie) sa ukazoval ako príliš jednoduchý. Keďže Freud neprevzal teóriu narcizmu ani do svojich pudových teórií, ani do štrukturálneho modelu, používal sa tento pojem rôzne. Hlavne v poslednom desaťročí to viedlo k mnohým kritickým novým orientáciám (Balint 1960, Bing et al. 1959, Jaffe, Sandler 1967, Kenzer 1964, Kohut 1966, 1971, 1973, Pulver 1970, Argelander 1971, Jacobson 1964, Kernberg 1970, 1974 a i.). Pulver (1970) ukazuje, že pojem “narcizmus” sa v psychoanalytickej literatúre používal pre fenómeny v štyroch rôznych oblastiach:

1.   pre označenie rôznych stavov sebavedomia (sebahodnotenia, sebacitu, pocitu vlastnej hodnoty Selbstwertgefühl) a síce pre neskalený narcistický povznášajúci pocit vrcholu (Hochgefühl), tak aj pre opak, hlbokú sebaneistotu,

2.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.