Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Henseler, H. (2005). Teória narcizmu. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):4-23.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(1):4-23

Teória narcizmu

Heinz Henseler

Pojem

Pri zavedení pojmu Freudom (1914) chápala psychoanalýza pod narcizmom libidinózne obsadenie sebareprezentácie (Selbstreprezentanz), t.j. vnútorného obrazu o vlastnej osobe.

Pôvodná definícia sa neskôr rozšírila. Dôvodom pre to bolo, že čisto ekonomický koncept (otázka kvanta obsadenia a jeho distribúcie) sa ukazoval ako príliš jednoduchý. Keďže Freud neprevzal teóriu narcizmu ani do svojich pudových teórií, ani do štrukturálneho modelu, používal sa tento pojem rôzne. Hlavne v poslednom desaťročí to viedlo k mnohým kritickým novým orientáciám (Balint 1960, Bing et al. 1959, Jaffe, Sandler 1967, Kenzer 1964, Kohut 1966, 1971, 1973, Pulver 1970, Argelander 1971, Jacobson 1964, Kernberg 1970, 1974 a i.). Pulver (1970) ukazuje, že pojem “narcizmus” sa v psychoanalytickej literatúre používal pre fenómeny v štyroch rôznych oblastiach:

1.   pre označenie rôznych stavov sebavedomia (sebahodnotenia, sebacitu, pocitu vlastnej hodnoty Selbstwertgefühl) a síce pre neskalený narcistický povznášajúci pocit vrcholu (Hochgefühl), tak aj pre opak, hlbokú sebaneistotu,

2.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.