Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Šebek, M. Šebková, J. (2005). Fenomén ženství. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):4-14.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):4-14

Původní články

Fenomén ženství

Michael Šebek, CSc. and Jana Šebková

Úvodem

Ženství, ženská sexualita, a tzv. gender zažívá v psychoanalytické literatuře v posledních letech oživení. Není tomu tak poprvé v dějinách psychoanalýzy. Otázka ženství se stále vrací a od 60. let minulého století nejen jako nevyřešený problém psychoanalýzy, ale stále více jako otázka sociálně-politická, nacházející svůj výraz ve feminismu druhé poloviny 20. století a ve feminismu současném. Avšak nejde zdaleka jen o feminismus nebo nějakou formu ideologie, ale o fakt, že žena zaujímá v současné západní společnosti, která je tradičně už od předřeckých dob patriarchální, stále významnější pozici ekonomickou, psychologickou a postupně též politickou. Od druhé poloviny 20. století jsme svědky pozvolné feminizace mužské poloviny společnosti a maskulinizace ženské společnosti, nebo je nutné znovu definovat, co je maskulinní a co femininní. Freud mohl ještě chápat femininitu a maskulinitu jako rozdíl pasivního a aktivního.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.