Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. Šebková, J. (2005). Fenomén ženství. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):4-14.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):4-14

Původní články

Fenomén ženství

Michael Šebek, CSc. and Jana Šebková

Úvodem

Ženství, ženská sexualita, a tzv. gender zažívá v psychoanalytické literatuře v posledních letech oživení. Není tomu tak poprvé v dějinách psychoanalýzy. Otázka ženství se stále vrací a od 60. let minulého století nejen jako nevyřešený problém psychoanalýzy, ale stále více jako otázka sociálně-politická, nacházející svůj výraz ve feminismu druhé poloviny 20. století a ve feminismu současném. Avšak nejde zdaleka jen o feminismus nebo nějakou formu ideologie, ale o fakt, že žena zaujímá v současné západní společnosti, která je tradičně už od předřeckých dob patriarchální, stále významnější pozici ekonomickou, psychologickou a postupně též politickou. Od druhé poloviny 20. století jsme svědky pozvolné feminizace mužské poloviny společnosti a maskulinizace ženské společnosti, nebo je nutné znovu definovat, co je maskulinní a co femininní. Freud mohl ještě chápat femininitu a maskulinitu jako rozdíl pasivního a aktivního.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.