Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kristeva, J. (2005). Několik postřehů o ženské sexualitě. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):15-22.

(2005). Revue psychoanalytická psychoterapie, 7(2):15-22

Překladové články

Několik postřehů o ženské sexualitě

Julia Kristeva

Primární oidipská fáze: svedení a invaze

Jak prohlásilo několik autorů včetně Freuda, ženský psychosexuální vývoj zahrnuje dvě verze oidipského komplexu. Ráda bych zde nyní předložila revidovaný výklad (srov. Kristeva, 1996a, 1996b).

Nejranější období, od narození do takzvané falické fáze (začínající mezi třemi a šesti lety života dítěte), budu nazývat primární oidipskou fází. Je pravda, že Freud ve svých závěrečných pracích o ženské sexualitě (1923e, 1925j, 1931b) zdůrazňuje takzvaný falický monismus: „hlavní rys této ‘genitální organizace u dětí’ (…) spočívá ve skutečnosti, že pro obě pohlaví přichází v úvahu jen jeden genitál, jmenovitě mužský. Není tedy přítomna svrchovanost genitálií, nýbrž svrchovanost falu“ (1923e, s. 308). Jinak řečeno, z psychického hlediska je v dítěti inherentní maskulinita bez ohledu na jeho anatomické pohlaví: „malá dívenka je malým mužem“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.