Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Goodin, T. (2006). Transgenerační trauma. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):59-64.

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(2):59-64

Transgenerační trauma

Tina Goodin, Ph.D.

Předávání intrapsychické „DNA“

Autorka předpokládá, že trauma může být předáváno z matky na dítě přinejmenším přes tři generace. Pro tento proces navrhuje termín „intrapsychická DNA“ a vyjadřuje domněnku, že transgenerační předávání traumatu napomáhá vzniku nevědomého „dědičného“ konfliktu. Popisuje:

1)   jak první generace skrývá trauma i jeho nevědomé podklady s pomocí projektivní identifikace,

2)   jak druhá generace znovuobjeví trauma,

3)   jak je znovuobjevené trauma nevědomě sdělováno třetí generaci,

4)   jak třetí generace za použití projektivní identifikace nevědomě odehrává původní trauma na druhé generaci, což ironií osudu nakonec rezonuje s nevědomými přáními první generace.

Abychom lépe porozuměli osudovému předurčení generací, autorka zkoumá pojetí projektivní identifikace v dílech Biona a Kleinové, vyzdvihuje jejich odlišnosti a porovnává je.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.