Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Island, T.K. (2009). Výcvik skupinové analýzy v měnícím se světě - možnosti a výzvy. Rev. psychoanal. psychoter., 11(2):88-95.

(2009). Revue psychoanalytická psychoterapie, 11(2):88-95

Výcvik skupinové analýzy v měnícím se světě - možnosti a výzvy

Thor Kristian Island, M.D.

Skupinová analýza často bývá považována za jakýsi všelék - za univerzální léčbu na různé psychologické problémy a strádání i za emancipační projekt pro zlepšené pochopení sebe sama a pro seberealizaci. V současnosti je kladen stále větší důraz na praxi založenou na důkazech a na dokumentaci účinku léčby. Tyto faktory představují pro skupinovou analýzu velkou výzvu, kterou je zapotřebí brát vážně a nepovažovat ji za nepodstatnou pro naši praxi. Vše nasvědčuje tomu, že se dnes vývoj odklání od univerzální léčby směrem ke specializovaným, sestaveným a dokonce standardizovaným (manualizovaným) léčebným programům pro jednotlivé duševní poruchy. V tomto příspěvku se soustředím na to, co tyto podněty znamenají pro výcvik skupinové analýzy. Jaké změny je zapotřebí učinit, jestliže přesto chceme, aby skupinová analýza byla životaschopným a relevantním způsobem léčby nejen ve veřejném zdravotnictví? Nakonec se zaměřím na případné důsledky těchto změn pro skupinově analytickou identitu a zamyslím se nad tím, jestli skupinově analytická identita nabytá v průběhu výcviku (tréninku) skupinové analýzy obsahuje prvky silné loajality, konformity a poslušnosti (kompliance), které se stávají překážkou pro nezbytné změny.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.