Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2010). Tkaniva (bá)snění. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):19-25.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):19-25

Původní články

Tkaniva (bá)snění

Roman Telerovský

Příspěvek přinášízamyšlení nad významem snění v psychickém životě a specificky v básnické aktivitě. Ukazuje na paralelu mezi surrealistickým pojetím básnického myšlení u Bretona a Bionovým pohledem na snění. Při hledání pramenů a specifičnosti básnického myšlení a imaginace se autor zamýšlí nad funkcemi „snivého prostoru“, hypotetického místa, kde se rodí i zanikají snové a imaginativní útvary, kde se ztrácí i vzniká smysl, kde se dekonstruuje a obnovuje, hledá anebo teprve vynalézá figura a řeč pro zkušenost cizího a tísnivého v člověku i mimo něj, pro jeho úzkosti a touhu. Tato „zóna“ je srdcem (bá)snivého já a v analytické situaci tvoří součást analytikova naslouchání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.