Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2010). Tkaniva (bá)snění. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):19-25.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(1):19-25

Původní články

Tkaniva (bá)snění

Roman Telerovský

Příspěvek přinášízamyšlení nad významem snění v psychickém životě a specificky v básnické aktivitě. Ukazuje na paralelu mezi surrealistickým pojetím básnického myšlení u Bretona a Bionovým pohledem na snění. Při hledání pramenů a specifičnosti básnického myšlení a imaginace se autor zamýšlí nad funkcemi „snivého prostoru“, hypotetického místa, kde se rodí i zanikají snové a imaginativní útvary, kde se ztrácí i vzniká smysl, kde se dekonstruuje a obnovuje, hledá anebo teprve vynalézá figura a řeč pro zkušenost cizího a tísnivého v člověku i mimo něj, pro jeho úzkosti a touhu. Tato „zóna“ je srdcem (bá)snivého já a v analytické situaci tvoří součást analytikova naslouchání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.