Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Taylor, G.J. (2012). Somatizace a konverze: odlišné nebo překrývající se konstrukty?. Rev. psychoanal. psychoter., 14(2):7-23.

(2012). Revue psychoanalytická psychoterapie, 14(2):7-23

Překladové články

Somatizace a konverze: odlišné nebo překrývající se konstrukty?

Graeme J. Taylor, M.D.

Termíny somatizace a konverze se deskriptivně používají k definici určitých diagnostických entit a fenomenologicky k označení patologických procesů, které jsou v základu utváření somatických symptomů. Existují však nejasnosti a dokonce i spory, zda somatizaci a konverzi považovat za samostatné či překrývající se konstrukty a zda přispívají k patogenezi určitých organických onemocnění nebo výhradně k lékařsky nevysvětleným somatickým symptomům. Tento článek se pokouší některé tyto nejasnosti vyřešit: přezkoumává původ výrazů somatizace a konverze a popisuje, jak se v průběhu minulého století měnil jejich význam a použití. Zatímco někteří psychoanalytici a psychiatři přijali Stekelův názor, že somatizace obnáší psychologické procesy analogické konverzi, jiní zachovali Freudovo rozlišení mezi psychoneurózami a aktuálními neurózami a chápou somatizaci jako fyziologický proces. Nedávné psychoanalytické pokusy o pochopení somatizace vycházejí z moderní teorie emočního zpracování, která má kořeny v kognitivní vědě a je otevřena empirickému výzkumu. Zachování pojmového rozlišení mezi somatizací a konverzí má pro psychoanalytickou terapii důležité důsledky.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.