Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2013). Láska a partnerský vztah z psychoanalytického hlediska. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):10-46.
   

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):10-46

Láska a partnerský vztah z psychoanalytického hlediska

Slavoj Titl

Publikovaná část je jednou kapitolou z připravované knihy o psychoanalytickém přístupu k terapii párů. Aplikace psychoanalýzy na párovou, popř. rodinnou terapii, vyžaduje také nové koncepty a paradigmata.

Věnuji se čtyřem způsobům nahlížení (porozumění) na dění v páru: 1. Chápání vzájemné spolupodmíněnosti reakcí členů páru, při níž jeden modifikuje reakce druhého (v rodině ostatních členů rodinného vztahového systému). 2. Tradiční hledisko, při němž je párová interakce (problém) chápána jako důsledek projekcí. 3. Pojetí vztahu jako „kontraktu“ - z části vědomé a z části nevědomé „tiché dohody“. 4. Přitažlivost a interakce jako důsledek nevědomých přesvědčení. Navazuji tím na teorie „propojení“ (link, vinculo). Nevědomá přesvědčení chápu jako vyjádření tohoto propojení (linkage).

Doporučuji rozlišovat nevědomá individuální přesvědčení (NIP), která jsou zhuštěním jedincova přesvědčení o tom, „jak to ve vztazích chodí“, nevědomá vztahová přesvědčení (NVP), která jsou výsledkem společně vytvářených fantazií páru, které ho propojují. Tyto fantazie vytváří pravidla vztahu. Po určité době, nebo za jistých podmínek může (NVP), které na počátku pár spojovalo, začít jednoho, nebo oba členy (nebo rodinu) začít omezovat a zatěžovat. V takovém případě začnou partneři testovat možnosti změny NVP. V sexuální oblasti jsou partneři - v optimálním případě - propojeni z části vědomou a částečně základní nevědomou komplementární sexuální fantazií. Pokud jsou problémy v sexuálním životě páru, potřebují pomoci najít novou základní společnou komplementární fantazii. Pokud se podaří páru (při problémech) změnit NVP a/nebo komplementární sexuální fantazie, dojde k novému sladění a zrání páru. Pokud se to nezdaří, dochází k odcizení a někdy i symptomům jedinců, nebo se partneři rozchází.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.