Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Telerovský, R. (2014). Vedení a průběh prvního interview v Operacionalizované psychodynamické diagnostice OPD-2. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):39-52.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):39-52

Původní články

Vedení a průběh prvního interview v Operacionalizované psychodynamické diagnostice OPD-2

Roman Telerovský

Autor představuje psychodynamické OPD-interview, jehož cílem je získat údaje, na základě kterých lze posoudit intrapsychický konflikt, strukturální funkce Já a zformulovat hypotézu o typickém přenosovém-protipřenosovém vzorci pacienta. Jednotlivé fáze OPD-interview jsou ilustrovány záznamy z konkrétních rozhovorů a ukázán je možný směr psychodynamického uvažování nad sděleními pacientů.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.