Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. (2017). O psychoanalytické supervizi. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):31-44.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(2):31-44

O psychoanalytické supervizi Language Translation

Thomas H. Ogden, M.D.

Autor poskytuje teoretický kontext a klinické ukázky svého způsobu myšlení a práce psychoanalytického supervizora. Analytickou supervizní zkušenost chápe jako formu „usměrněného snění“ (guided dreaming). V supervizním vztahu supervizor pomáhá analytikovi snít (provádět vědomou a nevědomou psychologickou práci) o aspektech analytického vztahu, o kterých analytik snít nedokáže nebo o nich sní pouze částečně. Úkolem supervizní dvojice je „vysnít“ pacienta, neboli vytvořit „fikci“, která odpovídá emočnímu prožitku supervidovaného s analyzandem. K tomu musí supervizor poskytnout rámec, jenž supervidovanému zajišt'uje svobodu myslet, snít a živě vnímat vše, k čemu dochází v analytickém a supervizním vztahu, jakož i ve vzájemném působení mezi nimi. V jedné z uvedených klinických ukázek autor ilustruje svůj názor, že supervizor i supervidovaný musejí mít (alespoň) příležitostně pocit, že mají „čas nazbyt“. Takové duševní rozpoložení může poskytovat příležitost pro typ myšlení ve volných asociacích, které rozšiřuje a prohlubuje možnosti poučení ze supervizní zkušenosti. V další klinické ukázce autor popisuje vlastní zkušenost ze supervize s Haroldem Searlesem, která přispěla k jeho chápání supervizního procesu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.