Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Understanding Rank

PEP-Web Tip of the Day

When you do a search, you can sort the results bibliographically alphabetical or by “rank”. What is Rank?

Rank refers to the search engine’s “best guess” as to the relevance of the result to the search you specified. The exact method of ranking used varies a bit depending on the search. In its most basic level, when you specify a single search term, rank looks at the density of the matches for the word in the document, and how close to the beginning of the document they appear as a measure of importance to the paper’s topic. The documents with the most matches and where the term is deemed to have the most importance, have the highest “relevance” and are ranked first (presented first).

When you specify more than one term to appear anywhere in the article, the method is similar, but the search engine looks at how many of those terms appear, and how close together they appear, how close to the beginning of the document, and can even take into account the relative rarity of the search terms and their density in the retrieved file, where infrequent terms count more heavily than common terms.

To see a simple example of this, search for the words (not the phrase, so no quotes):

unconscious communications

Look at the density of matches in each document on the first page of the hits. Then go to the last page of matched documents, and observe the density of matches within the documents.

A more complex search illustrates this nicely with a single page and only 15 matches:

counter*tr* w/25 “liv* out” w/25 enact*

There are a lot of word forms and variants of the words (due to the * wildcards) above that can match, but the proximity (w/25) clause limits the potential for matching. What’s interesting here though is how easily you can see the match density decrease as you view down the short list.

The end result of selecting order by rank is that the search engine’s best “guess” as to which articles are more relevant appear higher on the list than less relevant articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1997). Zin in psychotherapie? Bespreking van: H.P.J. Stroeken (1996), Psychotherapie en zin. Rijks Universiteit Leiden, 39 pagina's. Tijdschr. Psychoanal., 3(2):122-123.

(1997). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 3(2):122-123

Zin in psychotherapie? Bespreking van: H.P.J. Stroeken (1996), Psychotherapie en zin. Rijks Universiteit Leiden, 39 pagina's

Review by:
Michel Thys

Op dezelfde dag waarop het Tijdschrift voor Psychoanalyse haar symposium hield over discretie in wetenschappelijke publicaties, 27 september 1996, hield Harry Stroeken zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de godsdienstpsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bij dit relatief publieke ritueel waakt Stroeken zorgvuldig over de onherkenbaarheid van de casus van een depressieve man die hem inspireert bij zijn uiteenzetting over de relatie tussen psychoanalytische psychotherapie en zin. De hand van Stroeken is door de tekst heen echter zeer herkenbaar: we kennen zijn heldere schrijfstijl, zijn vermijden van hoogdravende theoretische beschouwingen. Ook deze thematiek wil hij concreet houden en niet losmaken van ‘het vaak bevredigende maar toch ook moeizame en weinig spectaculaire psychotherapeutische werk van alledag’ (p. 7). De auteur behandelt het onderwerp in twee luiken: enerzijds de vraag of psychotherapie zingevend is voor de patiënt, anderzijds of psychotherapie zelf als een levensbeschouwing opgevat kan worden. De eerste vraag krijgt een positief, de tweede een negatief antwoord. Laat me de kerngedachten van het betoog kort weergeven. Voor zover de beleving van zinloosheid te maken heeft met isolement en vervreemding en zinvolheid met contact, werkt psychotherapie - het contact met de psychotherapeut - zingevend, aldus Stroeken. Vanuit dit accent op psychotherapie als ‘corrective emotional experience’ is de expliciete vraag naar de zin ervan dan ook vaak overbodig: ze spreekt vanzelf, er wordt sowieso al aan gewerkt.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.