Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (1999). Van neurotische naar structurele pathologie: Bespreking van: M.H.M. de Wolf (1998), Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie. Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen. Deel 4 in de serie Basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie. Coutinho, Bussum. ISBN 90-6283-097-8, 280 pagina's, prijs: ƒ 49,50. Tijdschr. Psychoanal., 5(2):123-126.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(2):123-126

Van neurotische naar structurele pathologie: Bespreking van: M.H.M. de Wolf (1998), Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie. Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen. Deel 4 in de serie Basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie. Coutinho, Bussum. ISBN 90-6283-097-8, 280 pagina's, prijs: ƒ 49,50

Review by:
Marc Hebbrecht

Deze inleiding in de psychoanalytische psychotherapie is het vierde deel in een serie over de basiskennis voor de praktijk van de psychotherapie onder redactie van Henk Ras en Thijs de Wolf. In deze reeks verschenen reeds uitgaven over kinderpsychotherapie, groepstherapie en gedragstherapie.

Het boek bestaat uit drie delen. In een eerste deel worden de belangrijkste psychoanalytische modellen kort beschreven, zoals het driftmodel, het objectrelationele model, de zelfpsychologie van Kohut en de theorie van Jacques Lacan. In het tweede deel wordt een synthese gemaakt van de op DSM-IV georiënteerde psychodynamische psychiatrie die ons bekend is vanuit het werk van Gabbard (1994). In het laatste deel worden de psychoanalytische therapieën gesitueerd op een continuüm van steunende en inzichtgevende behandelingsvormen.

Door het boek loopt één rode draad namelijk het onderscheid tussen twee fundamenteel verschillende benaderingswijzen dat leidt tot de simplifiërende polarisatie tussen neurotische pathologie enerzijds en structurele pathologie anderzijds.

Neurotische pathologie is vooral begrijpbaar vanuit klassieke drift- en egopsychologische modellen. Centraal staan concepten als intrapsychisch conflict, oedipale problematiek en stabiele innerlijke structuur. Het ganse oeuvre van Freud dient als basis om neurotische pathologie te begrijpen en te behandelen. In de freudiaanse theorieontwikkeling worden drie fasen aangegeven. De traumatheorie valt samen met Studien über Hysterie en komt neer op het terug in de herinnering brengen van de verloren gegane vroege kindertijd. De externe omgeving wordt gezien als de veroorzaker van de neurotische symptomen. De behandeling zal vooral bestaan uit het opheffen van de amnesie in combinatie met het bevorderen van catharsis. De tweede fase begint met de verwerping van de traumatheorie. De nadruk ligt op het bewust maken van het onbewuste via duiding van dromen en symptomen die gezien worden als compromisoplossingen. Met het verschijnen van Das Ich und das Es treedt de derde fase aan, met de introductie van het structurele model. De aandacht van Freud verschuift geleidelijk van de externe naar de innerlijke realiteit. Vanaf de derde fase baseert de analyticus zich op de zes metapsychologische gezichtspunten zoals deze in de egopsychologie verder vorm hebben gekregen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.