Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Thys, M. (1999). Van object- naar subjectrelatietheorie: Bespreking van: Roger Kennedy (1998), The Elusive Human Subject. A Psychoanalytical Theory of Subject Relations. Free Association Books, Londen/New York. ISBN 1-85343-396-9, 226 pagina's, prijs: £ 15,95. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):237-240.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):237-240

Boeken

Van object- naar subjectrelatietheorie: Bespreking van: Roger Kennedy (1998), The Elusive Human Subject. A Psychoanalytical Theory of Subject Relations. Free Association Books, Londen/New York. ISBN 1-85343-396-9, 226 pagina's, prijs: £ 15,95

Review by:
Michel Thys

In dit boeiende boek gaat de Britse psychoanalyticus Roger Kennedy (zie bv. ook Kennedy 1989, 1993 en 1997) op zoek naar het menselijke subject. De centrale vraag, gesteld in de titel van het eerste, inleidende hoofdstuk, luidt Where is the Human Subject? Als we in de inhoudsopgave zien dat het laatste, samenvattende hoofdstuk de titel meekrijgt Capturing the Subject, doet dit vermoeden dat de vraag naar de lokalisering van het subject nog beantwoord wordt ook. Nochtans geeft de titel van het hele boek aan dat dat subject ongrijpbaar is en dat die vraag dus onbeantwoord moet blijven. Hoe kunnen we het subject dan toch te pakken krijgen? Het boek sticht verwarring omtrent de problematiek die het zelf wil verhelderen. Deze verwarring is vooral relevant voor zover Kennedy - en daar wijdt hij veruit de meeste pagina's aan - ons wil laten zien waar we het subject niet moeten zoeken of zeker niet zullen vinden. Zijn uitvoerige, genuanceerde en mijns inziens dikwijls ter zake doende kritiek op de verschillende psychoanalytische subjecttheorieën lijkt me veel interessanter dan wat hij er zelf voor in de plaats stelt. Het gehele, zes hoofdstukken tellende, boek door levert Kennedy overwegend een drievoudige kritiek: op het cartesiaanse model van de geest, op het eenzijdige accent op de interne objecten in de objectrelatietheorie en op het al te interpersoonlijke karakter van het intersubjectivisme. Hij veegt de objectrelatietheorie en het intersubjectivisme allerminst geheel van tafel, maar wijst wel op hun tekorten, die hij wil aanvullen met wat dan de ‘subjectrelatietheorie’ moet worden: een theorie over de verhouding van het subject tot werkelijke, andere subjecten in plaats van tot representaties van innerlijke objecten.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.