Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for text within the article you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

You can use the search tool of your web browser to perform an additional search within the current article (the one you are viewing). Simply press Ctrl + F on a Windows computer, or Command + F if you are using an Apple computer.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (1999). Wat is zinvol leven? Bespreking van Harry Stroeken (1999), Zoeken naar zin. Psychotherapie en existentiële uragen. Boom, Amsterdam, ISBN 90-5352-506-8, 103 pagina's, prijs: ƒ 31,-/BEF 620. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):240-242.

(1999). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4):240-242

Wat is zinvol leven? Bespreking van Harry Stroeken (1999), Zoeken naar zin. Psychotherapie en existentiële uragen. Boom, Amsterdam, ISBN 90-5352-506-8, 103 pagina's, prijs: ƒ 31,-/BEF 620

Review by:
Marc Hebbrecht

Als psychiater ben ik geneigd om aan de vraag ‘Heeft het leven zin?’, een pathologische betekenis toe te kennen. Is deze vraag de uitdrukking van een onderliggende depressie of is ze een uitspraak van iemand die zich innerlijk leeg voelt en deze leegte niet langer kan dragen? Betekent het een terugdeinzen voor de uitdagingen die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt? Gaat het hier om een uiting van onproductieve en pseudofilosofische piekerdwang? Wie zich goed voelt, staat niet stil bij deze vraag. De psychoanalyticus luistert op een andere wijze dan de psychiater en zal wachten tot het verhaal de (overdrachts) betekenis van deze vraag duidelijk maakt. Hij let op het effect dat de patiënt met deze vraag teweegbrengt. Is ze een provocatie? Wil de patient ongerustheid wekken? De analyticus situeert deze vraag in het analytisch proces. Deze vraag komt tot ontwikkeling in het kader van een interactie tussen twee deelnemers met een eigen geschiedenis en een speeifieke psychische strueturering. De betekenis van deze vraag is gedetermineerd door de inhoud van de voorafgaande sessies en is op verschallende niveaus te begrijpen: het heden, het recente verleden, de vroegste kindertijd.

Heel wat patiënten presenteren als voornaamste klacht een gebrek aan zin of een gevoel van zinloosheid. Dit kan verwijzen naar verminderde levenslust of niet meer weten hoe vorm te geven aan deze levenslust. De patiënt hoopt in psychotherapie tegenstrijdigheden in gevoel en gedrag te verhelderen en ze in te passen in een meer coherente levensvisie. Psychotherapie stelt de cliënt in staat zijn levensverhaal tot een coherent, waarachtig en zinvol geheel te construeren. Volgens Stroeken kan men het psychotherapeutisch proces karakteriseren als een ‘prise de la parole’ waarbij men zegt wat men nooit eerder heeft gezegd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.