Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Stapert, W. Smeekens, S. (2007). Een goed geweten: Beschouwing over de normale ontwikkeling van het geweten. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):91-107.

(2007). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 13(2):91-107

Een goed geweten: Beschouwing over de normale ontwikkeling van het geweten

Willem Stapert en Sannie Smeekens

‹Het geweten heeft tot taak ervoor te zorgen dat het goed met je gaat› (Hokse 1983).1

Bevindingen uit een onderzoek naar de gewetensontwikkeling van een groep kleuters vormden de aanleiding voor dit artikel. Een beknopte beschrijving van een gedeelte van het onderzoek en een beknopt overzicht van het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van de gewetensontwikkeling worden gevolgd door een bespreking van enkele nieuwe inzichten die uit het onderzoek van het jonge kind voortkomen. Meer in het bijzonder wordt het model besproken dat Robert N. Emde voor de morele ontwikkeling heeft voorgesteld. Ten slotte volgt een beschouwing over onze onderzoeksresultaten in het licht van de besproken theoretische uitgangspunten.

Een groep heel brave kinderen

Bij een groep van honderdvier kinderen van vijf jaar oud zijn we nagegaan hoe zij zich zouden gedragen wanneer zij, zonder het toezicht van een volwassene, de keuze hadden tussen eerlijk en oneerlijk spel, waarbij het laatste hun een prijsje of snoep zou opleveren. Daartoe werden twee ‹foetelspellen› (‹cheating games›) met hen gespeeld. Dit gebeurde in het kader van een longitudinaal onderzoek naar factoren die de gewetensontwikkeling gunstig of ongunstig kunnen beïnvloeden.2

Het onderzoek vormt een zelfstandig onderdeel van een veel groter onderzoeksproject, dat is begonnen door prof. dr. Marianne Riksen-Walraven, verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen, in 1997. Hiermee wordt een heel scala van factoren die de kinderontwikkeling beïnvloeden onderzocht. Over dit onderzoek zijn al enkele publicaties verschenen (o. a. proefschriften van Van Bakel, 2002, en Smeekens, 2007, en een zestal artikelen).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.