Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To suggest new content…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you would like to suggest new content, click here and fill in the form with your ideas!

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Rijdt, L. (2017). Een psychotische adolescente in therapie. Tijdschr. Psychoanal., 23(4):277-288.

(2017). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23(4):277-288

Een psychotische adolescente in therapie

Lut De Rijdt

«We hebben kunst nodig om niet aan de waarheid te sterven» (Nietzsche, 1872).

In deze tekst bespreken we de impact van een beginnende psychose op de ontwikkeling. Wanneer bij een psychose de verankering in de realiteit verloren gaat, iets wat soms een lange voorgeschiedenis heeft, zal dit de adolescentie in belangrijke mate verstoren. We onderzoeken hoe we via psychotherapie de kwalijke gevolgen van een psychose voor de volwassenwording kunnen beperken en welke rol verbeelding en creativiteit hierbij kunnen spelen.

We hanteren een kleiniaans-bioniaans denkkader. Vooral de stelling van Bion dat een psychose ontstaat wanneer de realiteit zó pijnlijk is dat ze niet gedacht kan worden lijkt ons in de adolescentie een belangrijk uitgangpunt.

Het is onze klinische ervaring dat voor sommige jongeren de realiteit zo ondraaglijk is dat deze verworpen moet worden en ze in een psychose terechtkomen. Hoe dat gebeurt blijft altijd een beetje een mysterie. Gebruiken ze de mogelijkheden van denken en verbeelding om een andere realiteit te creëren? Of is er sprake van een mechanisme dat Bion (1962) heeft beschreven, namelijk dat het denkapparaat zelf wordt ontmanteld zodat de realiteit niet meer gedacht kan worden? Of spelen beide een rol in verschillende fasen van de psychose?

We kunnen een beginnende psychose begrijpen als een afweer tegen het denken, het verplicht worden de realiteit onder ogen te zien, maar tegelijk ook als een manier om met die realiteit om te gaan, als de creatie van iets nieuws op de brokstukken van het ondraaglijke.

Soms vinden we reeds in de kinderjaren aanwijzingen voor een psychotische kwetsbaarheid, zoals bij Amy, de adolescente wier psychotherapie we hier bespreken, maar dit is niet altijd het geval.

Als kind was voor Amy het verbeelden van een eigen universum haar manier om het leven draaglijk te maken in het licht van erg traumatiserende gezinsomstandigheden. Ze creëerde een universum waarin zij almachtig was en tijd en ruimte controleerde. Omwille van de hardnekkigheid en rigiditeit kan deze verdediging (pre)psychotisch genoemd worden. Na de puberteit volstond deze verdediging niet meer, wat tot een manifeste psychose met visuele en auditieve hallucinaties leidde.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.