Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Boyer, M. (2018). Het Borderline Dilemma: Epistemisch verlangen versus annihilatieangst. Tijdschr. Psychoanal., 24(1):44-56.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(1):44-56

Het Borderline Dilemma: Epistemisch verlangen versus annihilatieangst

Michel Boyer

Psychotherapeuten die werken met patiënten met borderlineproblematiek, krijgen te maken met een veelheid aan tegenstellingen en tegenstrijdigheden. Theorieën spreken elkaar tegen, zijn intern niet altijd consistent, en geregeld blijkt de klinische praktijk anders dan de theorie. Kennelijk begrijpen we nog onvoldoende wat de borderlineproblematiek ten diepste inhoudt, ondanks het vele en veelal verhelderende onderzoek dat wordt gedaan. Deze problematiek afdoende behandelen is daardoor lastig. Empirisch onderzoek wijst vooralsnog uit dat de effectiviteit van psychotherapie matig is, en dat er weinig verschil is tussen de verschillende specialistische therapievormen (Cristea e.a. 2017, Leichsenring e.a. 2011).

De psychotherapeut kan, gegeven deze stand van kennis, opereren tussen twee uitersten: een behandelprotocol volgen dat nog in ontwikkeling is en waarvan de effectiviteit onvoldoende vaststaat, of van elke behandeling een gepersonaliseerde N=1-studie maken (vergelijk Schork 2015). Dat laatste betekent: voortdurend nagaan wat de patiënt beweegt (mentaliseren); dit toetsen aan de theorie; deze toetsing benutten om de patiënt nog beter te begrijpen, en ten slotte; de theorie toetsen aan dit (zich ontwikkelende) begrip van wat (borderline)patiënten in het algemeen beweegt. Op deze manier kan de therapeut allengs beter meebewegen met zijn patiënt, maar wordt ook de theorievorming verrijkt.

In de afgelopen veertig jaar heb ik op deze manier gaandeweg een basaal zoekschema ontwikkeld dat niet alleen richting geeft voor mijzelf, maar dat geleidelijk ook aan de patiënt kan worden overgedragen. Het opent de weg naar fundamentele zelfreflectie, iets wat aanvankelijk nog ontbreekt, en helpt zowel mijzelf als de patiënt om te mentaliseren over de therapeutische interactie. Hierbij worden de theoretische concepten zo veel mogelijk gerelateerd aan de innerlijke belevingen van de patiënt, in termen van goed invoelbare objectrelationele dyades, en met gerichte aandacht voor de kern van de problematiek: wat ik Het Borderline Dilemma noem.

Deze werkwijze kan gekarakteriseerd worden als een op MBT geïnspireerde transference focused psychotherapy (TFP).

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.