Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. (2006). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):2.
    

(2006). Revue psychoanalytická psychoterapie, 8(1):2

ADOLESCENCE

Editorial

Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Příspěvky v tomto čísle Revue byly předneseny na konferenci Normalita a patologie dospívání, která proběhla v dubnu 2005 a navazovala na předchozí akce dětské sekce ČSPAP. Zabývala se adolescencí, a to jak její „normální“ podobou, tak patologickými ději v jejím průběhu. Autoři textů zpracovali téma adolescence každý z poněkud jiného úhlu.

V úvodní přednášce Marie Kopřivová shrnuje historii vzniku dětské psychoanalýzy a zmiňuje některé aspekty života a díla hlavních představitelek tohoto oboru.

Lydia Tischlerová ve svém článku zdůrazňuje význam pozorování a znalosti normálního dětského psychického vývoje, jehož završením je adolescence. V oblasti studia „normality“ upozorňuje na dílo Anny Freudové, která v tomto směru vykonala zásadní objevitelskou práci. Posunula pozornost analytické práce směrem k dětskému věku a dospívání a upozornila na významné intrapsychické procesy a konflikty, které v tomto období probíhají.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.