Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Gibeault, A. (2008). Freud a francouzská psychoanalýza. Rev. psychoanal. psychoter., 10(2):7-14.

(2008). Revue psychoanalytická psychoterapie, 10(2):7-14

Překladové články

Freud a francouzská psychoanalýza

Alain Gibeault, Ph.D.

V dopise z března 1932, adresovaném předsedům různých psychoanalytických společností, Freud napsal: „Analytik nesmí chtít být Angličanem, Francouzem, Američanem či Němcem předtím, nežli bude stoupencem psychoanalýzy; společné zájmy psychoanalýzy bude muset stavět nad zájmy národní“ Přesto se již v té době mohly v rámci psychoanalýzy objevit různé tendence, které představovaly zpochybnění freudovského pojetí analýzy, počínaje Jungem, Ferenczim a Adlerem. Zmínili jsme jen několik velkých Freudových žáků, nepočítaje rozličné národní kultury, které na freudovské učení vrhly podezřelé světlo. Je v tomto kontextu oprávněné mluvit o francouzské psychoanalýze, anebo by bylo lepší mluvit o psychoanalýze ve Francii?

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.