Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can access over 100 digitized books…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that currently we have more than 100 digitized books available for you to read? You can find them in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hirsch, M. (2010). Tělové disociace jako důsledek traumatu. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):34-45.

(2010). Revue psychoanalytická psychoterapie, 12(2):34-45

Tělové disociace jako důsledek traumatu

Mathias Hirsch

Diferenciace tělového Self z neodděleného psychosomatického celkového Self (kromě objektů vnějšího světa) vyplývá z integrace v rámci reprezentace Self. Raná traumata mohou již tuto integraci narušovat; pozdější traumata, navršená na raná, vedou často k disociacím tělového Self jako k určité formě mnoha posttraumatických disociačních fenoménů. Disociací je vlastní tělo použito jako vnější objekt a může reprezentovat jak dobrý, tak i špatný mateřský objekt, a též může zastupovat traumatizované dítě. Cíl peri- i posttraumatické disociace je lokalizován traumatickým násilím, které zasahuje do Self (traumatický introjekt), tedy do odštěpeného těla tak, aby přežilo celkové Self, protože tělo se stalo obětí. Pravděpodobně různému načasování a rozličným formám traumatizace odpovídají odlišné komplexy symptomů: psychosomatizace, konverze, sebepoškozování nebo hypochondrie. Dnes se posunula tělová symptomatika od hysterie k současným formám tělového agování, jako je sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, které navazují na společensky přijatelné formy tělových manipulací od dob, co je člověk člověkem. Paralelně probíhají i nepatologické praktiky současné mládeže ve smyslu piercingu a tetování (známky vzpoury). Všechny tyto tělové změny zajišťují nebo by alespoň měly zajišťovat identitu. U „přírodních národů“ toto probíhá v bezpečném společenském prostředí. U dospívajících slouží k přechodnému vytvoření proti-identity a v patologických případech k nutným stabilizačním opatřením Já.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.