Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To restrict search results by languageā€¦

PEP-Web Tip of the Day

The Search Tool allows you to restrict your search by Language. PEP Web contains articles written in English, French, Greek, German, Italian, Spanish, and Turkish.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Canestri, J. (2013). Transformace. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):47-61.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):47-61

Transformace

Jorge Canestri

V této práci se autor prostřednictvím mikroanalýzy konzultace s velmi narušeným pacientem pokouší zdůraznit, jak důležitá je při interpretaci formulace, již nelze oddělovat od jejího obsahu. Zastává názor, že pro psychoanalýzu na sklonku 20. století je charakteristické předefinování objektu zkoumání; je jím konkrétní intersubjektivní útvar vytvořený vztahem mezi analytikem a pacientem. Podle autorova názoru interpretace vyplývá ze schopnosti analytika „kontejnovat“ a adekvátně transformovat nesnesitelné prožitky pacientova duševního života, přetvořené v analytickém vztahu. Tomuto vnitřnímu transformačnímu procesu - Rosenfeldově funkci „přetváření prožitků do slov“ - je možné jazykově napomáhat. Důkladná analýza rovin nebo drah diskurzu a přesný rozbor určitých lingvistických pojmů může velmi pomoci při formulování interpretací a přispět k jejich lepší účinnosti. Autor se pokusil uvést příklady některých těchto myšlenek v diskusi nad klinickým materiálem a zároveň nezapomíná, že činnost analytika se velmi podobá práci umělce.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.