Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bergstein, A. (2015). Útoky na spojení nebo puzení ke komunikaci?. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):48-61.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):48-61

Útoky na spojení nebo puzení ke komunikaci?

Avner Bergstein, M.A.

Pojem „útok na spojení,“ tak jak jej popisuje Bion, může představovat puzení pacienta předávat sdělení o zvnitřnění (internalizaci) destruktivního vztahu mezi primárním objektem a malým dítětem. Tato situace se může odehrávat mezi pacientem a analytikem „zde a nyní“ v analytické situaci. Roztříštěnost a otupělost v myšlení může poukazovat na primitivní katastrofu, která je znovuprožívána v psychoanalytickém uspořádání. Materiál pacienta se může zdát nesouvislý, ale tato nesouvislost může představovat sdělení, které se pacient nevědomě snaží předat. Pojem útok na spojení tak zachycuje paradoxní, předělový prožitek, při němž je útok na spojení samotným spojením.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.