Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2015). Transgenerační transmise, vzájemné ovlivňování generací a přenos. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):73-86.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):73-86

Transgenerační transmise, vzájemné ovlivňování generací a přenos

Slavoj Titl

Ve svém textu se zabývám různými formami transgenerační transmise a jejími projevy v životech našich psychoanalytických pacientů i v životech klientů v psychoanalytické párové a rodinné terapii. Uvádím nejzajímavější teorie z této oblasti. Popisuji svoje zkušenosti s přenosem/protipřenosem v párové a rodinné terapii, podle něhož může terapeut vytvářet hypotézy a rekonstrukce týkající se různých forem transmise, ale i porušeného propojení (link) ve vztahu. Jde především o „díry“ a „zauzlení“ v propojení. V závěru ukazuji výhody teorie nevědomých vztahových přesvědčení, která vytvářejí propojení ve vztahu (v páru, rodině, vztahu k terapeutovi atd.). Tato přesvědčení nevznikají jen prostřednictvím zážitků v průběhu života jednotlivce, ale také na základě zkušeností předchozích generací. Ukazuji výhody formulací nevědomých vztahových přesvědčení odvozených z protipřenosu v párové a rodinné terapii a jejich prospěšnost při opravování různě poškozeného propojení v důsledku transgenerační transmise.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.